INFORMACJA O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI PACJENTÓW

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, przekazuję Państwu informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sławomir Strojnowski – Usługi położniczo- pielęgnacyjne Sławomir Strojnowski z siedzibą w Potęgowie, NIP: 9570511937, REGON: 190845299, E-mail: __________.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: pod ww. adresem oraz za pośrednictwem e-maila.
 3. Mają Państwo prawo w szczególności do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia czy usunięcia. Podjęcie na Państwa wniosek tych czynności nie wyłącza zgodności z prawem wcześniej dokonanego przetworzenia, przed żądaniem usunięcia, zmiany danych lub cofnięcia zgody.
 4. Zawsze mogą Państwo:

wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że Administrator nie przestrzega należycie ochrony danych osobowych czy w inny sposób nieprawidłowo je przetwarza. Procedura zgłoszenia zastrzeżeń do Administratora i do UODO znajduje się Polityce ochrony danych osobowych dostępnej w biurze.

 1. Administrator będą przetwarzał dane osobowe w celu:
 2. profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta m. in. imię, nazwisko, historię choroby, adres zamieszkania, PESEL, dane dziecka,
 3. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, i innych ustaw szczególnych m. in. imię, nazwisko, historię choroby, adres zamieszkania, PESEL, dane dziecka,
 4. zapewnienia zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa m. in. imię, nazwisko, historię choroby, adres zamieszkania, PESEL, dane dziecka,
 5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe także na podstawie:
 6. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 7. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze np. obowiązki podatkowe, archiwizacyjne, zgłoszenie do NFZ,
 8. 9 ust. 2 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. postepowań sądowych.
 9. Podanie danych, które wymieniają ustawy regulujące świadczenie usług medycznych i kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest niezbędne do realizacji usługi Administrator żądając tych danych opiera się aktualnym brzmieniu ustaw opieki zdrowotnej. Jeżeli podają Państwo także inne dane dobrowolnie lub na wniosek Administratora, te dane mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody np. w celu marketingowym. Administrator poinformował Państwa, które dane są dobrowolne przed ich pozyskaniem. Brak zgody i niepodanie danych dobrowolnych nie wpływa na realizację umowy i nie może stanowić podstawy odmowy świadczenia usług. Zgoda zawsze może być cofnięta, co nie wpływa na ważność czynności dokonanych przed cofnięciem zgody.
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. podmioty, które zajmują się obsługą kadrową, administracyjną, techniczną biura,
  2. kontrahenci, jeżeli jest to konieczne do realizacji usługi np. położne, pielęgniarki, dule,
  3. przypadku działalności marketingowej, promocyjnej, tworzenia newsletterów odbiorcami mogą być podmioty zajmujące się obsługą marketingową, tworzeniem i rozsyłaniem newsletterów, materiałów promocyjnych.
 11. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich:
 12. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji usługi. Przez dalszy czas po zakończeniu usługi będą przetwarzane te dane, których obowiązek przetwarzania wynika z ustaw szczególnych (dotyczących zabezpieczenia usług medycznych) oraz wynikający z okresu przedawnienia roszczeń zarówno Administratora, Państwa jak i NFZ.
 13. Państwa dane nie są profilowane.

 

Otrzymałem(am) dnia ___________________, czytelny podpis: __________________

Zgody dobrowolne

Szanowni Państwo,

poniżej zamieściliśmy zgody na przetwarzanie danych. Ich udzielenie jest dobrowolne i nie wpływa na realizację usługi. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Brak zaznaczenia rozumie się jako nieudzielenie zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o treściach marketingowych oraz handlowych w formie elektronicznej dotyczących Administratora:

na adres e-mail: TAK/NIE*:                                                                            _____________________

sms, mms: TAK/NIE*, na numer telefonu:                                                    _____________________

w formie rozmów telefonicznych: TAK/NIE*, na numer telefonu:             _____________________

 

¨ WYRAŻAM ZGODĘ                 ¨ NIE WYRAŻAM ZGODY

__________________________________________________________

miejscowość, data, czytelny podpis