Formalności po urodzeniu dziecka

Formalności po urodzeniu dziecka

Pojawienie się na świecie dziecka jest momentem przełomowym i wyjątkowo ekscytującym dla rodziców. Wiąże się ono z częstym wstawaniem do pociechy, karmieniem jej, przewijaniem i troskliwym pielęgnowaniem. W tym momencie należy pamiętać również o załatwianiu bardzo istotnych spraw urzędowym, związanych z pojawieniem się na świecie malucha.

Sporządzenie aktu urodzenia i zatwierdzenie miejsca zameldowania

Akt urodzenia stanowi najważniejszy dokument, dzięki któremu z powodzeniem można załatwić wszelkie niezbędne po urodzeniu dziecka formalności. Przyjście na świat maluszka należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego, dedykowanego miejscu urodzenia pociechy w terminie 21 dni od wydania karty urodzenia. W sytuacji, gdy rodzice nie zamieszkują w okolicy odpowiadającej Urzędowi Stanu Cywilnego, fakt przyjścia na świat dziecka należy zgłosić w placówce miejsca zamieszkania jednego lub obojga rodziców. Zgłoszenia może dokonać zarówno matka, jak i ojciec, będący w pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych. Jeżeli rodzice malucha są niepełnoletni – za dopełnienie formalności odpowiada opiekun ustawowy, opiekun prawny matki dziecka lub jej pełnomocnik. By dokonać rejestracji pociechy, należy okazać w odpowiednim urzędzie dowód tożsamości.

Przy okazji sporządzania aktu urodzenia, nadawane jest jedno lub dwa imiona dziecku oraz stałe lub tymczasowe miejsce zameldowania. Dzieje się to automatycznie, gdyż Urząd Stanu Cywilnego ma za zadanie przedłożyć we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy skrócony akt urodzenia, który determinuje określenie miejsca przebywania dziecka.

Formalności po urodzeniu dzieckaFormalności po urodzeniu dziecka –  numeru PESEL

Zindywidualizowany, identyfikacyjny, 11-cyfrowy numer PESEL nadawany jest każdemu obywatelowi Polski. Po otrzymaniu od Urzędu Stanu Cywilnego przez Urząd Miasta lub Gminy aktu urodzenia malucha, urząd ten występuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o nadanie dziecku numeru PESEL. Osoba zgłaszająca fakt urodzenia dziecka zostaje niezwłocznie poinformowana o otrzymaniu decyzji.

Uznanie ojcostwa

W sytuacji, gdy rodzice maluszka nie są w związku małżeńskim, a ojciec chce być uznawany na pełnoprawnego opiekuna, należy dokonać uznania ojcostwa . Mężczyzna musi złożyć stosowny wniosek w dedykowanym Urzędzie Stanu Cywilnego . Dokument ten wymaga potwierdzenia takiego stanu rzeczy przez matkę dziecka, co można dołączyć do wniosku od razu lub złożyć zaświadczenie  do 3 miesięcy  od wpłynięcia wniosku ojca. Akt uznania ojcostwa nie może zostać zatwierdzony, jeśli sprawa o jego ustalenie jest w toku.

Ubezpieczenie dziecka

Możliwie jak najszybciej po porodzie jedno z rodziców powinno dokonać zgłoszenia dziecka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w charakterze członka rodziny. Z uwagi na fakt, iż jest to obowiązkiem ustawowym, nie należy zwlekać z dopełnieniem tej formalności. Rodzic, który posiada stanowisko pracy, musi poinformować swojego pracodawcę o fakcie zgłoszenia dziecka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przedłożyć wypełniony formularz ZUS ZCZA. Bez problemu można znaleźć go w każdej placówce ZUS lub pobrać z ich strony internetowej.

Formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokonywane są przez zakład pracy rodzica. Opiekun dziecka, który prowadzi własną działalność gospodarczą, musi samodzielnie złożyć zgłoszenie. Ubezpieczenie osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w charakterze bezrobotnej, obejmuje również dziecko.

Rodzice dziecka mogą ubiegać się o otrzymanie jednorazowej zapomogi, będącą nazywaną również „becikowym”. W tym celu zależy wypełnić stosowny wniosek do 12 miesięcy od dnia porodu, który przedkłada się Urzędowi Miasta/Gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Formalności po urodzeniu dziecka –  opieki zdrowotnej

Dobrą praktyką jest wybranie lekarza rodzinnego oraz pediatry dla dziecka jeszcze przed porodem. W tym celu należy wybrać się do poradni, by na miejscu wypełnić formularz. Mamy muszą pamiętać o tym, że w okresie poporodowym przysługuje im wizyta domowa położnej środowiskowej do 2 dni po otrzymaniu wypisu ze szpitala. Odwiedzin maluszka opłacanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w celu dokonania oceny stanu zdrowia jego i matki w okresie połogu powinno być około 5-ciu.